Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR (Ľudmila Hrčková)

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR (Ľudmila Hrčková)

0 comments
Autoři: 

Ľudmila Hrčková

Ľudmila Hrčková z Centra vědecko-technických informací SR (CVTI SR) si připravila příspěvek ve spolupráci s Martou Duškovou z téže instituce. V příspěvku byla věnována pozornost centrální evidenci publikační a umělecké činnosti. Pilotní projekt probíhal od května 2007 do května 2008, přičemž pro centrální registry jsou používány zkratky CREPČ (pro publikační činnost) a CREUČ (pro uměleckou činnost). Výsledky slouží zejména jako podklad pro financování veřejných vysokých škol, mohou být využity i pro statistické účely, porovnávání vysokých škol, jako podklady do výročních zpráv apod.

V této souvislosti je vhodné připomenout, že akademické knihovny vysokých škol mají na Slovensku povinnost bibliograficky registrovat publikační činnost danou ze zákona (konkrétně zákona č. 183/2000 Sb. o knihovnách). Důležitou roli hraje i Směrnice MŠ SR č. 13/2008-R.

Co se týče registru CREPČ, jedná se o centralizovanou bibliografickou databázi obsahující téměř 166 tisíc záznamů (za roky 2007 až 2010). Databáze je veřejně dostupná na adrese http://www.crepc.sk/. Přednášející také nastínila průběh procesu verifikace údajů v databázi CREPČ a dodala, že po verifikaci údajů jsou generovány statistiky pro ministerstvo školství.

Druhou část příspěvku, která byla věnována ukázkám z registru CREPČ, přednesla Marta Dušková. Existují zde obvyklé úrovně zabezpečení, takže některé sekce jsou dostupné pro všechny uživatele a některé jsou k dispozici pouze pro omezenou skupinu uživatelů. V databázi je možné vyhledávat podle řady různých kritérií (název, název zdrojového dokumentu, autor, předmětové heslo, kategorie dokumentu atd.). Výsledky jsou zobrazovány formou tabulky, která je složena ze šesti sloupců: pořadové číslo záznamu / ID, kategorie, autor, název, rok a zdrojový dokument. Vyhledané záznamy je možné ukládat do "košíku" a následně s nimi dále pracovat (košík se však po ukončení práce uživatele vysype, záznamy je však možné nechat si zaslat např. na e-mail). K dispozici jsou také tzv. relevantní strany publikace (líc a rub titulního listu, tiráž apod.).

Ľ. Hrčková následně představila umělecky zaměřenou databázi CREUČ. Ta zatím není veřejně přístupná, ovšem s jejím zpřístupněním se počítá. Záznamy o uměleckých výstupech si autoři sami vkládají online. Rovněž i v tomto případě jsou po verifikaci generovány statistiky pro ministerstvo školství.

Ukázky rozhraní databáze CREUČ představila opět M. Dušková, přišemž zopakovala, že do databáze je nutné se nejprve přihlásit, protože je zatím určena jen pro omezený okruh uživatelů (mj. samotných autorů). Zobrazení vyhledaných záznamů je nicméně obdobné jako v případě databáze CREPČ.

Co se týká dalších možností využití registru, Ľ. Hrčková zmínila připravovanou analytickou studii Hodnocení potenciálu vědeckých pracovišť v oblasti výzkumu, vývoje a transferu technologií s využitím Centrálního registru evidence publikační činnosti. Praxe také ukázala, že směrnici ministerstva školství z roku 2008 je potřeba novelizovat a CVTI SR se do konce roku 2011 chystá předložit ministerstvu návrh na novelizaci. Bylo by také vhodné, aby se do centrálního registru zapojily i výzkumné organizace (zatím jsou zapojeny pouze vysoké školy).

V diskusi E. Bratková zmínila problematiku seznamu recenzovaných periodik, který existuje v ČR, ale na Slovensku zatím nikoliv. Ľ. Hrčková uvedla, že podobný seznam se chystají připravit (je to jeden z prioritních úkolů).

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR (Ľudmila Hrčková). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-12-04]. urn:nbn:cz:ik-13679. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13679

automaticky generované reklamy
registration login password