Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vláda rozhodla o finanční podpoře záchrany poškozených fondů

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Vláda rozhodla o finanční podpoře záchrany poškozených fondů

0 comments

Více než 800 miliónů korun by mělo být ze státního rozpočtu investováno v letech 2004 až 2008 do záchrany dokumentů z fondů knihoven, archivů, muzeí a ministerstev, které byly poškozeny při loňské povodni a dosud jsou v převážné míře uskladněny v kladenské pobočce Mochovských mrazíren (celkem jde o dva tisíce kubických metrů materiálu). Vyplývá to z usnesení č. 216, které vláda schválila 3. března 2003 na základě návrhu, který připravila meziresortní komise (tvořená zástupci dotčených ministerstev, Českého statistického úřadu a Akademie věd ČR) a který předložil místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje P. Mareš.

Vzhledem k odlišnému složení zasažených fondů spravovaných institucemi v působnosti ministerstva kultury a ostatních resortů bylo rozhodnuto, že další postup (tj. rozmražení, sušení, dezinfekce, konzervace, restaurování a příp. reformátování - mikrofilmování či digitalizace) bude probíhat paralelně ve dvou směrech. Budou přitom brány v úvahu výsledky srovnávací studie o vlivu sušicích metod na vlastnosti různých druhů papíru, který publikovala expertní komise Národní knihovny ČR a Státního ústředního archivu. Dokumenty z prvně jmenované skupiny, k nimž patří mj. historicky cenné knihy a mapy, budou postupně převezeny do Technického muzea v Brně, kde bude zřízeno Metodické centrum konzervace (MCK), které by mělo disponovat - také díky zahraniční materiální pomoci - dostatečnými prostředky potřebnou k jejich záchraně. Předpokládá se, že kapacity MCK budou využity i pro záchranu z jiného důvodu ohrožených dokumentů. Restaurování vybraných dokumentů bude rovněž probíhat na specializovaných pracovištích v Národní knihovně ČR a Státním ústředním archivu. Celkové náklady spojené s provozem MCK a dalších institucí, které se zapojí do tohoto programu, byly pro nadcházející pětileté období vyčísleny na 712 miliónů korun.

Z tohoto balíku budou podpořeny studijní programy některých středních škol se zaměřením na konzervování a restaurování papíru. Podle P. Mareše tento obor u nás absolvuje ročně pouze osm studentů na Institutu restaurátorství a konzervačních technik v Litymyšli. Toto tvrzení však neodpovídá skutečnosti - v databázi Národního ústavu odborného vzdělávání se lze dozvědět, že obdobný studijní program nabízí Vyšší odborná a střední průmyslová škola grafická v Praze a Soukromá střední umělecko průmyslová škola v Písku. Přesto je pravda, že odborníků v této oblasti není dostatek.

Jak zdůraznil M. Ďurovič ze Státního ústředního archivu v diskusním pořadu Českého rozhlasu 6 (26. 2. 2003), je třeba se připravit na to, že proces komplexní obnovy zasažených fondů bude trvat velmi dlouho - svědčí o tom zkušenosti z Florencie, kde byla zaplavena Bibliotecu Nazionale Centrale v roce 1966.

V případě dokumentů ze spisoven ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, školství, zemědělství, spravedlnosti a dopravy a Českého statistického úřadu by měla být do 3. května vypsána veřejná obchodní soutěž na dodavatele služeb rozmražení, vysušení a dopravu do Státního ústředního archivu, kde bude následně zajištěna dezinfekce (a případná konzervace nebo restaurování). Konkrétní kritéria pro výběr dodavatele nebyla zatím stanovena. Připomeňme, že zvlášť naléhavá je záchrana asi čtyř kilometrů dokumentů ze spisů ministerstva spravedlnosti, které byly uloženy v Praze-Tróji a které se týkají dosud neuzavřených soudních řízení. Značnou hodnotu mají rovněž poválečné písemnosti z fondů Vojenského historického archivu (včetně justiční dokumentace z politických procesů v 50. letech). Náklady ve výši 113,5 miliónů korun budou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Vláda rozhodla o finanční podpoře záchrany poškozených fondů. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 4 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-11245. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11245

automaticky generované reklamy