Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt PSPEV (Pražská síť podpory elektronického vzdělávání) byl ukončen, jeho výstupy však bude ještě zhodnoceny

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Projekt PSPEV (Pražská síť podpory elektronického vzdělávání) byl ukončen, jeho výstupy však bude ještě zhodnoceny

0 comments
Anglicky
English title: 
PSPEV (Prague Network of E-learning Support) Project is over but its outputs are to be further valorized
English abstract: 
<p>The article sums up basic facts about PSPEV Project (PSPEV stands for Pražská síť podpory elektronického vzdělávání – Prague Network of E-learning Support) which was implemented from 2006 to 2008. The role of the Institute of Information Studies and Librarianship, Faculty of Arts, Charles University, Prague in the project is emphasized.</p>

Na konci srpna 2008 byl po dvou letech ukončen projekt „Pražská síť podpory elektronického vzdělávání“ (PSPEV). Tento projekt probíhal za spolupráce konsorcia, jehož členy byl Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. (IMA) jako příjemce dotace a realizátor projektu, Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie, Hospodářská komora hlavního města Prahy a Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako tvůrci obsahové náplně výstupů projektu a Katedra telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT jako realizátor technické stránky těchto výstupů.

Projekt probíhal od srpna 2006 díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy. Jeho cílem bylo vytvořit nástroj dalšího vzdělávání, který umožní cílovým skupinám stanoveným v projektu vyrovnat se s problémy při efektivním zvládání nároků procesu celoživotního vzdělávání a přispět tak ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti a napomoci institucím veřejné správy při jejich činnosti na podporu rozvoje informační společnosti.

Cílovými skupinami projektu byli zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, profesní a podnikatelská sdružení, výzkumné a akademické instituce i širší veřejnost. Projekt se snažil těmto cílovým skupinám představit možnosti distančního a kombinovaného vzdělávání s využitím elektronických nástrojů vzdělávání (e-learning), usnadnit přístup k formám tohoto vzdělávání a přispět k jeho využívání.

V rámci projektu byla zmapována nabídka, poptávka a využívání e-learningu v ČR, byl připraven přehled zdrojů existujících elektronických vzdělávacích programů, dále byla vypracována a postupně zpřesňována metodika přípravy vzdělávacích modulů s využitím e-learningových technologií a byly standardizovány pracovní postupy přípravy autorských podkladů pro moduly. Během druhé poloviny doby trvání projektu vznikaly autorské moduly, které byly následně převáděny na Katedře telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT do podoby e-learningových pořadů. Témata i strukturování výukových modulů byly zvoleny tak, aby byly prakticky využitelné pro cílové skupiny.

V rámci projektu byly tedy vytvořeny systém e-learningových vzdělávacích programů a infrastruktura pro rozvoj elektronické formy dalšího vzdělávání - metodické materiály týkající se vytváření a použití e-learningových pořadů, analýza problematiky e-Learningu z pohledu autorských práv a ochrany informací a další materiály určené pro potřeby projektu i pro zájemce o tuto formu vzdělávání. Odborníci Katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechniky ČVUT, kteří již mají zkušenosti s e-learningem, technicky realizovaly hlavní výstup projektu – portál PSPEV, který je přístupný na adrese http://pspev.cvut.cz/. Na tomto portálu jsou i po ukončení projektu zdarma a pro všechny zájemce k dispozici následující e-learningové moduly:

 • Daňová kontrola a její zdárné zvládnutí
 • Katastrální informační systémy a jejich informační služby
 • Marketing pro malé a střední podnikatele
 • Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení
 • Stavební zákon a související předpisy dle platné právní úpravy
 • Elektronické informační zdroje v ČR
 • Psychologie obchodu a prodeje
 • Knowledge management
 • Time management – Řízení času
 • Projektový management pro programy dotované ze SF EU
 • Velký třesk naší doby
 • Naděje a hrozby informační společnosti
 • Informační gramotnost jako kognitivní (poznávací) systém
 • Metody efektivního čtení
 • Podpora malého podnikání
 • Vedení úspěšného obchodního jednání
 • Elektronický podpis prakticky
 • Právní informační systémy v ČR
 • Patenty a jejich klasifikace
 • Ochranné známky, registrace a základní zdroje informací
 • Vedení úspěšného obchodního jednání
 • Ochrana osobních údajů v organizacích
 • 7. Rámcový program - informační a komunikační technologie

Tyto produkty slouží především vzdělávacím účelům České vědeckotechnické společnosti pro informatizaci a informační technologie a Podnikatelskou akademii Hospodářské komory hlavního města Prahy.

Během poslední fáze projektu byl výše zmíněný modelový systém kombinovaného vzdělávání testován výše zmíněnými cílovými skupinami. Z jejich reakcí vyplynulo, že ačkoli bylo hlavním cílem projektu vytvořit infrastrukturu pro rozvoj elektronické formy dalšího vzdělávání, přidanou hodnotou projektu byl vznik této řady kvalitních modulů, které mohou být využívány jako plnohodnotné kvalitní samostatné vzdělávací programy.

Přestože byly výstupy projektu podle podmínek realizace projektů JPD určeny pro cílové skupiny z hl. m. Prahy, byla vytvořena základna nejen pro další produkci elektronických vzdělávacích kursů pro potřeby České vědeckotechnické společnosti pro informatizaci a informační technologie, Hospodářské komory hl. m. Prahy a dalších zájemců z hl. m. Prahy, ale i možnosti další spolupráce na národní a mezinárodní úrovni.

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚISK) se účastnil projektu jako jeden z partnerů zajišťujících obsahovou stránku projektu tvorbou šesti modulů především z oblasti specializovaných informačních systémů, zajišťováním supervize v oblasti elektronického vzdělávání a rozšiřování výstupů projektu do akademické sféry, informačních organizací a knihoven. Kromě zmíněných šesti modulů může být pro studenty ÚISK zajímavá i řada dalších modulů. Protože šíře oblasti informační vědy a její aplikace v praxi je velmi obsáhlá a rozmanitá, studenti ÚISK se ve výuce dozvídají o informacích vznikajících a používaných ve všech oblastech lidské činnosti a získávají znalosti z oblasti managementu a marketingu, což zároveň umožňuje široké uplatnění vycházejících absolventů. Je tedy třeba je seznamovat s těmito informacemi, ať již pro jejich budoucí nebo již stávající profesi či pouze pro rozšíření jejich vědomostí o různých profesních oblastech.

Projekt obohatil ÚISK o zkušenost týkající se spolupráce se soukromými firmami a neakademickou sférou. Ukázalo se, ostatně ne poprvé, že spolupráce s těmito partnery může být pro akademickou instituci velmi přínosná, inspirativní a vede k dalším kontaktům a spolupráci.

Již v akademickém roce 2007/08 použil ÚISK moduly jako doplnění výuky studentů kombinovaného studia, pro něž jako pro pracující je výstup z projektu vhodný nejen svým obsahem, ale i formou. Toto doplnění se setkalo s velmi pozitivními reakcemi ze strany těchto studentů.

V rámci projektu bylo možno rozvíjet společný vzdělávací, informační a poradenský potenciál partnerského konsorcia. Po jeho ukončení budou všichni partneři pokračovat nejen v informačních, vzdělávacích a poradenských službách s využitím postupů elektronického vzdělávání v rámci svých existujících programů, tj. existence portálu neskončí s ukončením projektu, ale již nyní plánují další možné projekty navazující na jejich aktivity v projektu PSPEV.

Nyní, tedy krátce po ukončení projektu, nelze hodnotit, zda kromě pozitivních ohlasů uživatelů a splněných monitorovacích ukazatelů, projekt splnil svou úlohu a napomůže výrazně k zlepšení přístupnosti nástrojů dalšího vzdělávání. Je však již možno říci, že výstupy projektu jsou výrazným příspěvkem v této oblasti. Pokud by se následně v budoucnu podařilo na výsledky a především na metodickou základnu tohoto projektu navázat dalšími aktivitami elektronického vzdělávání ze strany pražských i mimopražských vzdělávacích institucí (především vysokých škol a univerzit), došlo by k ustavení významné možnosti nejen pro zvýšení konkurenceschopnosti, ale i další možnosti rozšíření znalostního potenciálu vysokoškolského školství směrem k „nestudující“ veřejnosti formou dalšího vzdělávání.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VORLÍČKOVÁ, Blanka. Projekt PSPEV (Pražská síť podpory elektronického vzdělávání) byl ukončen, jeho výstupy však bude ještě zhodnoceny. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 9 [cit. 2024-05-25]. urn:nbn:cz:ik-12926. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12926

automaticky generované reklamy