KONSPEKT - překlad


Dokument Přehled oborů (WLN)
Dokument Definice oborů pro potřebu indikátorů kvality fondů
Dokument Definice indikátorů kvality fondů
Dokument Alternativní indikátory kvality fondů -- beletrie a dětská literatura
Dokument Definice indikátorů jazykového pokrytí
Dokument Indikátory ochrany fondůDokument
http://www.wln.org/wlnprods/aca/conspdiv.htm

Přehled oborů (WLN)
AntropologieMatematika
Biologické vědyLékařství
Divadlo. Film. TanecPolitické vědy
Ekonomické vědy. ObchodPrávo
Filozofie a náboženstvíPsychologie
Fyzika a příbuzné vědySociologie
Geografie. Geologie. Vědy o zemiTechnika. Technologie. Inženýrství
Historie a pomocné historické vědyTělesná výchova a sport. Rekreace
HudbaUmění a architektura
ChemieVýchova a vzdělávání
Jazyk, lingvistika a literaturaVýpočetní technika
Knihovnictví a informatikaZemědělství
Dokument
http://www.wln.org/wlnprods/aca/indicators.htm

Definice oborů pro potřebu indikátorů kvality fondů
Úvod

Indikátory kvality fondů jsou číselné hodnoty, které se používají k vyjádření stávající úrovně fondů a cílů knihovny v oblasti jejich budování. Užívají se k charakteristice tří různých aspektů řízení fondů na úrovni oboru, kategorie a předmětu:
(CL - Current Collection Level) Současný stav fondu
(AC - Acquisition Commitment) Akviziční politika
(GL - Collection Goal) Strategie budování fondu
Definice těchto kódů či indikátorů kvality fondů byly zrevidovány v roce 1996 a 1997 pod patronátem Skupiny vědeckých knihoven (RLG), Asociace vědeckých knihoven (ARL) a WLN. Více než 30 aktivních uživatelů tohoto přehledu oborů ze Spojených států a dalších zemí spolupracovalo na aktualizaci původní terminologie, jež umožní lepší využití těchto definic, ale v žádném případě nemění nebo nesnižuje hodnotu kódů používaných v minulých hodnoceních.

Zrevidované kódy by se měly jednotně zavádět do všech předmětových kategorií. Zohledňují měnící se charakter fondů v elektronickém prostředí a k vlastnictví dokumentů přidávají přístup k elektronickým zdrojům. Navíc tyto indikátory kvality fondů začleňují netištěné formáty. Vývoj dodatkových směrnic je také důležitý pro vysvětlování významů v jednotlivých předmětech, jako kupříkladu literatura, architektura či chemie.

Vřazení netištěných formátů

Některé obory vyžadují informace ve vizuální, zvukové a jiné netištěné podobě, a to na základní či vyšší úrovni. Tyto obory zahrnují kromě jiných tanec, hudbu a další interpretační umění. K určení správného indikátoru kvality fondů k posouzení oborů, pro něž jsou netištěné zdroje nutností, přidejte dovětek odpovídající netištěná media (appropriate non print media) k řádku detailně popisujícímu fond monografií a referenčních zdrojů.

Například Základní informační úroveň (Basic Information Level) (1) pro hudební sbírku by měla obsahovat "omezená sbírka monografií, referenčních zdrojů a příslušných netištěných médií".

Elektronické zdroje

Elektronické zdroje jsou rovnocenné zdrojům tištěným, pokud pravidla a směrnice pro jejich užívání umožňují přinejmenším stejné získávání informací. Časopisy v elektronické podobě, ať dostupné odjinud či na lokální siti, jsou při nejmenším rovnocenné tištěným pokud:

Přístup k elektronickému zdroji je alespoň rovnocenný přístupu ke zdroji tištěnému (včetně grafického znázornění, tabulek apod.)

Existuje dostatečný počet terminálů a linek

Informace takto získaná nebude uživatele stát nic navíc

Podobně přístup k plnotextovému archivu monografií, časopisů, obrázků, atd., ať na lokální síti nebo zpřístupněný na internetu, je také rovnocenný přístupu k původnímu formátu, a to za stejnou cenu pro uživatele, a se stejným či lepším přístupem k témuž materiálu či dokumentu.

Termín definovaný přístup se u indikátorů kvality fondů používá v tom smyslu, že znamená víc než jednoduše nabídnout uživateli přístup na internet a k jednomu nebo více webovým vyhledávačům. Definovaný přístup obsahuje nabídkové možnosti na webovém rozhraní knihovny či instituce, které spojí uživatele s lokálně vlastněnými nebo na dálku přístupnými zdroji vybranými knihovnou se zřetelem na potřeby uživatelů. Úroveň definovaného přístupu se mění podle kvality fondu, to znamená od velmi omezeného k velmi širokému přístupu k informacím v elektronické podobě.

Dodávání dokumentů (Document Delivery)

Služba dodávání dokumentů, která není okamžitá, není stejná jako služby zajišťující okamžitý přístup na místě nebo elektronicky. Metodologie přehledu měří zdroje vlastněné knihovnou a zdroje, které jsou uživateli okamžitě přístupné. Přehled se nepokouší měřit, co lze získat se zpožděním z jiné sbírky, knihovny či dodavatele, ať je to zpoždění 10 hodin nebo 10 dnů. Uživatelé přehledu však zcela jistě mohou uvést v Poznámkách podrobné informace o službách, které doplňují, ale nenahrazují, zdroje vlastněné knihovnou.

Struktura indikátorů kvality fondů

Indikátory kvality fondů představují stupnici od základní informační úrovně (basic information level) po vědeckou (research level). Rozdíly mezi jednotlivými stupni nejsou stejné, protože jsou měřeny jak v kvantitě tak v kvalitě, a množství zdrojů potřebných k postoupení na vyšší stupeň se zvětšuje se stoupáním po žebříčku.

Ve většině případů každá následující úroveň obsahuje prvky, formáty a charakteristiky stupňů předchozích. To znamená že vědecká úroveň fondů obsahuje nejen prvky pro definici vědecké úrovně (4), ale i prvky pro každou předchozí úroveň - základní informační (1), studijní (2) a podporu výuky (3).

Definice přehledu vytvořeného Skupinou vědeckých knihoven (RLG) uvádí 5 indikátorů kvality fondů pro popsaní sbírek. Definice přehledu vytvořeného WLN uvádí oborové podskupiny a celkový počet indikátorů kvality fondů je 10. Jejich použitím se lépe rozliší malé a středně velké knihovny. Základní indikátory kvality fondů poskytují všeobecné zastřešující definice a oborové podskupiny vypracované WLN nabízejí podrobnější vymezení, jež zapadají do 5-ti bodové struktury.

Knihovny, které budou používat přehled v rámci kooperativního projektu, se musejí rozhodnout předem, zda budou používat 5-ti bodové nebo rozšířené 10-ti bodové stupnice.


Dokument
http://www.wln.org/wlnprods/aca/indicators-cdid.htm

Definice indikátorů kvality fondů

 1. NEDOPLŇUJE SE
 2. Knihovna nedoplňuje dokumenty o tomto předmětu

 3. MINIMÁLNÍ INFORMAČNÍ ÚROVEŇ
Fondy, které na minimální úrovni uspokojují poptávku po tomto předmětu a obsahují velmi omezenou sbírku všeobecných zdrojů včetně monografií a referenčních děl. Odborné časopisy a podrobné elektronické informační zdroje se ve fondech nevyskytují.

Tyto fondy by měly být často a systematicky zkoumány kvůli aktuálnosti (currency) obsažených informací. Starší vydání doplněných a znovu vydaných prací a tituly obsahující zastaralé informace by měly být vyřazeny. Uchovávány jsou klasické nebo standardní retrospektivní práce.

1a MINIMÁLNÍ INFORMAČNÍ ÚROVEŇ, NEROVNOMĚRNÉ POKRYTÍ (uneven coverage)

1b MINIMÁLNÍ INFORMAČNÍ ÚROVEŇ, CÍLENÉ POKRYTÍ (focused coverage)

 1. ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ ÚROVEŇ

  Fond, který představuje a definuje obor, upozorňuje na bohatství informací které jsou k dispozici jinde, a je dostačující k uspokojení potřeb uživatelů během prvních dvou let univerzitních studií, zahrnuje:

Tato sbírka by měla být často a systematicky zkoumána kvůli aktuálnosti (currency) obsažených informací. Starší vydání doplněných a znovu vydaných prací a tituly obsahující zastaralé informace by měly být vyřazeny. Uchovány jsou klasické nebo standardní retrospektivní práce.

2a ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ ÚROVEŇ, ÚVODNÍ Limitovaný fond úvodních textů a referenčních zdrojů, která zahrnuje:

2b ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ ÚROVEŇ, POKROČILÁ Fond všeobecných časopisů a širší i obsáhlejší výběr průpravných textů a referenčních zdrojů, která zahrnuje: Tato sbírka je dostačující k uspokojení základních informačních potřeb a četby pro potěšení vzdělané veřejnosti nebo studentů během prvních dvou let univerzitních studií.

 1. STUDIJNÍ ÚROVEŇ NEBO ÚROVEŇ PODPORY VÝUKY (study or instructional support)

  Fondy, které poskytují oborové informace systematickým způsobem, ale na úrovni nižší než pro vědecké účely a jsou dostačující pro bakalářská studia a počátek studií magisterských, zahrnují:

Fond by měl být systematicky zkoumán kvůli aktuálnosti obsažených informací a kvůli jistotě, že nutné a důležité zdroje budou uchovány, včetně výrazného počtu retrospektivních prací.

3a ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ ÚROVEŇ NEBO ÚROVEŇ PODPORY VÝUKY (basic study or instructional support)

Fondy odpovídající šíření a udržování znalostí o primárních tématech oboru zahrnují: Tento fond uspokojí potřeby studentů na bakalářské úrovni a uživatelů, kteří se dále vzdělávají.

3b STŘEDNÍ STUDIJNÍ ÚROVEŇ NEBO ÚROVEŇ PODPORY VÝUKY (intermediate study or instructional level)

Fondy, odpovídající šíření a udržování znalostí o více specializovaných oborech poskytují zevrubnější pokrytí oboru podrobnějšími pracemi, zahrnují: Tento fond slouží studentům v posledních ročnících bakalářského studia.

3c POKROČILÁ STUDIJNÍ ÚROVEŇ NEBO ÚROVEŇ PODPORY VÝUKY (advanced study or instructional support)

Fondy odpovídající šíření a udržování znalostí o všech aspektech oboru daleko výrazněji než na střední studijní úrovni, ale v míře menší, než je potřebná pro doktorandský nebo nezávislý výzkum, zahrnují: Tyto fondy slouží studentům na magisterské úrovni a speciálním potřebám ostatních uživatelů.

 1. VĚDECKÁ ÚROVEŇ (research level)

  Fondy obsahující důležité tištěné zdroje nutné pro doktorandské studium a nezávislý výzkum (independent research), zahrnují:
Starší dokumenty jsou uchovávány a systematicky restaurovány pro potřeby historického výzkumu.
 1. ÚPLNÁ (vyčerpávající) ÚROVEŇ (comprehensive)

  Fondy ve specificky vyhraněném oboru, které usilují o to být tak vyčerpávající, jak je to rozumně možné, tzv. "speciální fondy", ve všech příslušných jazycích, zahrnují:
Starší dokumenty jsou uchovávány a systematicky restaurovány pro potřeby historického výzkumu (historical research). Fondy na úplné úrovni slouží jako národní nebo mezinárodní zdroje.


Dokument
http://www.wln.org/wlnprods/aca/indicators-acdi.htm

Alternativní indikátory kvality fondů --
beletrie a dětská literatura

Vzhledem k zvláštní povaze některých fondů, jmenovitě beletrie, která ve veřejných knihovnách často není věcně popisována, a dětské literatuře, následující alternativní metody byly knihovníky navrženy tak, aby bylo vůbec možné aplikovat indikátory kvality fondů na tyto sbírky. Nicméně je třeba pečlivě zvážit, jak tyto alternativní indikátory zapadnou do indikátorů použitých pro hlavní fondy. Program pro přehled umožňuje použit tyto alternativní indikátory v poznámce s cílem vytvořit mezioborové skupiny nebo umožnit vytváření samostatné zprávy o fondech beletrie a dětské literatury.

Indikátory pro beletrii

Beletrie může být posuzována v existujících řádcích pro JAZYK, BELETRII A LINGVISTIKU nebo je možné ji posuzovat jako samostatné skupinu beletrie. Kategorie a předměty mohou být žánry, formáty nebo čtenářská úroveň. Někdy samo jméno oddělení nabízí čtenářskou úroveň, např. MLÁDEŽ ST. - VŠEOB. (Juvenile H-GN). Mnoho knihoven organizuje a řadí beletrii jinak než literaturu odbornou a mnohé raději volí následujíci indikátory, které byly vyvinuty právě pro fondy beletrie. (Baker a Boze, 1992)

Všeobecně, fondy na úrovni 1 a 2 uspokojují místní uživatele, úroveň 3 uspokojuje regionální (regional) potřeby, a úroveň 4 a 5 umožňuje vědeckou práci. Plánované cíle knihovny pak určí, jak extenzivně provádět akvizice podle těchto měřítek. Většina veřejných knihoven bude nakupovat a doplňovat (collect) na úrovni 1 nebo 2. Méně větších knihoven může nakupovat a doplňovat (collect) na úrovni 3 a jen několik knihoven bude aspirovat na úroveň 4 nebo 5.

 1. NEDOPLŇUJE SE
Knihovna nedoplňuje literaturu tohoto typu.

1a MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ, NEROVNOMĚRNÉ POKRYTÍ Fond obsahuje nějakou beletrii tohoto typu, ale akvizice je nevyrovnaná.

1b MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ, CÍLENÉ POKRYTÍ (focused coverage) Fond obsahuje malou sbírku beletrie tohoto typu s většinou dobře známých autorů.

2a ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ, ÚVODNÍ Fond obsahuje nejvýznamnější autory a základní tituly. Fond však není natolik rozsáhlý, aby uspokojil náročné záliby ve čtení vysoce vzdělané veřejnosti.

2b ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ, POKROČILÁ Fond obsahuje nejvýznamnější autory a základní tituly, duplikáty populárních titulů (ať klasických, standardních či momentálně populárních), aby lépe uspokojil požadavky uživatelů.
 1. ZDROJOVÁ, STUDIJNÍ ÚROVEŇ NEBO ÚROVEŇ PODPORY VÝUKY

  Fond obsahuje většinu dobře známých autorů a standardních titulů v množství dostatečném k uspokojení potřeb vysoce vzdělané veřejnosti. Fond je natolik obsáhlý, že knihovna může sloužit jako zdrojová na regionální úrovni.

 2. VĚDECKÁ ÚROVEŇ
  Fond beletrie je obsáhlý a zahrnuje velmi široký výběr současných a klasických dokumentů v množství dostatečném k uspokojení uživatelů místních i regionálních. Knihovna uchovává starší dokumenty (zvláště poslední (last copies) unikátních výtisky) důležité pro historické bádání.

 3. ÚPLNÁ (vyčerpávající) ÚROVEŇ
  Fond slouží jako vědecký zdroj pro badatele, užívající fond beletrie pro svoji práci. Fond obsahuje, v rozumných mezích možností, všechna významná literární díla v příslušných jazycích a různých formátech.

Indikátory kvality fondů pro dětskou literaturu

Sbírky dětské literatury a oborových zdrojů mohou být posuzovány indikátory kvality fondů 0-5 s perspektivou, jež interpretuje tyto indikátory v souladu s cíli programů pro děti, autorů a čtenářské úrovně. Je možné použít rozmanitá kritéria k posouzení sbírky a přiřazení indikátorů kvality fondů. Tato měřítka budou zahrnovat kritéria pro doplňování dětských fondů.

Několik příkladů těchto kritérií:

Zahrnutí vhodných obrazových dokumentů
Zahrnutí formátů vhodných pro zamýšlené používání těchto materiálů a vhodných pro jejich obsah
Zahrnutí uznávaných autorů dětských knížek
Tituly poctěné cenami
Oblíbené tituly
Povinná a doporučená četba
Podpora programů pro děti jak je uvedeno v prohlášení o poslání knihovny


O interpretaci indikátorů kvality fondů z perspektivy materiálů pro děti a dospívající mládež lze uvažovat v měřítku od 0 do 5:

Knihovna nemá literaturu pro děti
Všeobecná sbírka populárních titulů
Rozsáhlejší běžný fond standardních titulů, všeobecných multimediálních zdrojů a časopisů, uspokojujících potřeby žáků základních a středních škol
Rozsáhlý fond zahrnující starší dokumenty, díla klasiků, dokumenty v různých jazycích a formátech, rejstříky, uspokojující potřeby pro studium dětské literatury
Velmi rozsáhlý fond zahrnující starší dokumenty, díla klasiků, dokumenty v různých jazycích, formátech, rejstříky, uspokojující potřeby badatelů v oblasti dětské literatury
Úplný (vyčerpávající) fond ve všech jazycích a formátech, s bohatým historickým zázemím
Tato stupnice je podobná té, která se týká ostatních dokumentů ve fondu a dá se použít tam, kde je dětská literatura řazena s materiály pro dospělé, i tam, kde je dětská literatura řazena zvlášť.
(Anderson, 1966; Doll a Barren, 1991)


Dokument
http://www.wln.org/wlnprods/aca/indicators-lci.htm

Definice indikátorů jazykového pokrytí

Indikátory jazykového pokrytí tak, jak jsou definovány zde, znamenají zásadní změnu oproti indikátorům vytvořeným Skupinou vědeckých knihoven (RLG). Jazykové indikátory byly zrevidovány proto, aby mohly být použity v různých zemích a kulturách.

Jazykové pokrytí je úzce svázáno s indikátory úrovně fondů. Rozsah fondů v primárním jazyce země a knihovny, stejně tak jako rozsah dalších jazyků ve fondech pomůže určit indikátory úrovně fondu pro každou jeho část. Jazykové pokrytí kvalifikuje a rozšiřuje úroveň fondů. Jako doplněk primárního nebo převažujícího jazyka, pokrytí ostatních jazyků je nezbytné pro fondy na úrovni 3, 4 nebo 5. Všeobecně lze říci, že čím vyšší je úroveň hodnocení, tím bohatší či rozsáhlejší pokrytí dalších jazyků se očekává.

Jazykové indikátory mohou být přidány k indikátorům kvality fondů úrovně sbírek, akvizičním předurčením a výsledným záměrům pro fondy tam, kde je to vhodné.
PPrimární jazyk země převažuje - málo nebo žádné dokumenty v dalších jazycích
SZahrnuje vybrané dokumenty v dalších jazycích jako doplněk k dokumentům v jazyce primárním
WZahrnuje dokumenty v mnoha jazycích
XFondy jsou převážně v jedné řeči a to jiné než je primární jazyk knihovny a země

I když tyto jazykové indikátory mohou být použity ve většině případů, v některých případecvhí je nutné tento údaj přehledu dále přizpůsobit. Země jako Kanada a Nový Zéland mají dva oficiální národní nebo oblastní jazyky. Další země také mohou mít dva hlavní jazyky buď oficiálně nebo neoficiálně. Následující přídavný kód by se měl použít v těchto případech. Směrnice pro správu fondů poslouží k vysvětlení jakýchkoli unikátních jazykových poměrů tak jako pro charakteristiku fondů

D Jazyková dualita nebo dva primární jazyky převažují s málo nebo žádným materiálem v dalších řečech

Kanadská asociace výzkumných knihoven (CARL) užívá speciální jazykový kód od roku 1986 k vyjádření jazykové situace v zemi. Program pro WLN umožňuje použití těchto speciálních indikátorů.

Poznámkové pole se použije k označení jazyka-jazyků obsažených ve fondech vedle jazyka primárního či jazyků duálních, a to pro předmět, kategorii či oddělení (division). Použití poznámkového pole pro tento účel tak poskytne specifickou informaci k vysvětlení použití jazykového kódu mimo "P" (primární) nebo "D" (duální) a umožní vytvořit seznam všech předmětových kategorií obsahujících dokumenty v jakémkoli jazyce.


Dokument
http://www.wln.org/wlnprods/aca/indicators-pi.htm

Indikátory ochrany fondů
Indikátory ochrany fondů vyjadřují plánované činnosti týkající se fyzické ochrany fondů a údržby či archivování obsahu fondů v tištěných, elektronických či dalších netištěných formátech.

Pro úroveň 1 až 5 je ochrana před nepatřičným vystavením vodě, špíně nebo hrubému zacházení samozřejmostí režimu zacházení s fondy. Vytvoření směrnic pro ochranu fondů (preservation policy) poskytne základ, od něhož se odvinou další rozhodnutí týkající se skladování fondů, jejich držení (retention), náhradě nebo převazbě.

 1. NEOCHRAŇUJE SE
  Žádná ochrana/předpokládaná degradace.

 2. NORMÁLNÍ ZACHÁZENÍ (normal wear)
  Dokument vydrží po dobu své běžné životnosti.

 3. ÚROVEŇ FYZICKÉ OCHRANY (physical preservation level)
  Fondy poškozené běžným užíváním jsou čištěny a opravovány. Dokumenty vydrží po dobu své běžné životnosti. Prostředí (environmental conditions) je udržované v průměru vhodném pro většinu formátů ve fondech.

 4. OCHRANA OBSAHU/PLÁNOVANÁ NÁHRADA (content preservation/planned replacement)
  Intelektuální obsah fondů je chráněn. Dokument jsou uchovávány ve svém původním formátu nebo převeden do formátu stabilnějšího či lépe využitelného. Originál může být vyřazen. Prostředí (environmental conditions) je udržované v průměru vhodném pro většinu formátů ve fondech.

 5. ÚROVEŇ OCHRANY PRO VĚDECKÉ VYUŽITÍ (research conservation level)
  Dokumenty jsou chráněny nebo archivovány ve svých původních formátech použitím restaurátorských postupů. Intelektuální obsah je archivován v původním a dalších formátech. Prostředí (environmental conditions) je optimální pro skladování různých formátů.

 6. ÚPLNÁ (vyčerpávající) ÚROVEŇ ARCHIVACE A KONZERVACE (comprehensive archiving and conservation level)
  Fondy v této kategorii zahrnují dokumenty vysoké hodnoty, jak informační tak i umělecké nebo finanční. Existuje restaurování a ochranný režim. Fondy jsou uskladněny v kontrolovaném prostředí (controlled environmental conditions), aby se uchovaly v původním formátu a optimální podobě. Je zabezpečena technologie, nutná k používání těchto dokumentů v původním formátu. Prostředí (environmetal conditions) je optimální pro archivní uskladnění.

Kritéria pro výběr kódu ochrany se opírají o:

Poslání a cíle knihovny
Směrnice pro správu fondu (collection management policy)
Důležitost dokumentů pro fondy
Směrnice pro skladování a zacházení s dokumenty
Dohody o kooperaci v oblasti budování fondů

Kritéria, která by měla být brána v úvahu při stanovení indikátorů ochrany během prohlídky regálů:

Fyzický stav dokumentu
Minulé a potencionální užívání
Význam jednotlivých děl, poslední výtisk (last copy), unikátnost
Umělecká hodnota díla, unikátnost
Přístup k dílu v jiných knihovnách
Účelnost prostředků vynaložených na preventivní ochranu či restaurovaní (preservation or conservation treatment)
Dostupné lidské a prostorové kapacity
Vhodnost a dostupnost alternativních formátů
(Davis, 1994; Jakimow, 1996)