Báji-Tóth, Erika

Indexování s využitím tezauru v maďarské praxi

English title: 
Indexing with Thesaurus in Hungarian Practice
Abstract: 

The article discusses specific features of a thesaurus and provides an overview of how a particular thesaurus is used in Hungarian practice.

Úvod

Tezaury (z latiny thesaurus) v různých jazycích jsou známy od středověku. Jednalo se o univerzální vědecké spisy, encyklopedická díla a zejména velké slovníky, nicméně v původním významu je tezaurus i výrazem pro pokladnici. Ostatně podle Ungváryho (2001) i „[v] počítačovém zpracování faktů a v jazykovědě tezaurus známe jako slovní zásobu nebo slovník”. Slovní zásoba v případě tezaurů znamená stručnou lexikologii, tj. sbírku slov. Ungváry (2001) dále uvádí, že „[v] jazykovědě – zvláště v generativní mluvnici – rozumíme tezaury slovníky, jež byly zhotoveny pro lingvistické použití; takové, ve kterých ke slovům připojujeme speciální sémantické, syntaktické a morfologické informace”. Pro tezaury je charakteristické shromažďování rozmanitosti, úplnosti či všech možných použití.

Báji-Tóth, Erika. Indexování s využitím tezauru v maďarské praxi. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7341>. urn:nbn:cz:ik‐007341. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah